PZI

Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(1) V načrtih lahko odgovorni projektant uporabi posamezne sestavine (npr. risbe, bistvene izračune, analize) načrtov projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali se nanje samo sklicuje, pri čemer mora jasno in natančno označiti, v katerem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se te sestavine nahajajo.
(2) Sestavni del načrtov so lahko tudi delavniški in drugi tovarniški načrti, če je to potrebno za izvedbo gradnje, vendar jih mora v tem primeru podpisati in žigosati odgovorni projektant posameznega načrta, pri čemer mora biti jasno in natančno označeno, kateremu načrtu pripadajo.
(3) Tehnično poročilo načrtov mora vsebovati zahteve za lastnosti gradbenih materialov, kot so opredeljeni v predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in načina njihove vgradnje. Tehnično poročilo vsebuje tudi popis količin materiala in opreme.
(4) Risbe načrtov, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih značilnosti nameravane gradnje, vsebujejo zlasti:
– risbe, sheme in detajle gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
– zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme,
– sheme tehnoloških sistemov,
– risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov,
– risbe in detajle tehnologije gradnje,
– risbe izkopov in temeljev,
– risbe dilatacij in ležišč,
– risbe izolacij,
– opažne risbe,
– armaturne risbe,
– risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme,
– sheme in prikazi faznosti gradnje,
– risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,
– risbe notranje in zunanje ureditve objekta,
– detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji,
– risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico,
– druge potrebne risbe in prikaze.
(5) Risbe in opis ureditve gradbišča iz prejšnjega odstavka so lahko tudi sestavina varnostnega načrta, ki se po tem pravilniku šteje za obvezni elaborat in se izdela skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V tem primeru ni potrebno, da so risbe in opis ureditve gradbišča sestavni del načrtov projekta za izvedbo.
(6) V primeru, da se načrt izdeluje po delih, jih morata podpisati in žigosati odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant.

Projektu je treba kot obvezen elaborat priložiti najmanj varnostni načrt po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, če gre za gradnjo, za katero je varnostni načrt obvezen.