PGD

1. za nezahtevne in enostavne objekte 

Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje.

To so ponavadi garaže, lope, ute, nadstreški, drvarnice, letne kuhinje, zimski vrtovi…

tabeli so navedeni vsi enostavni objekti.

Za take objekte pripravimo dokumentacijo, ki je potrebna za skrajšani postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.

2. za manj zahtevne objekte

Manj zahteven je tisti objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.

To so ponavadi zidanice, enostanovanjske hiše, gospodarska poslopja…

3. za zahtevne objekte

Zahteven objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt, za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

V tabeli so navedeni vsi pogoji, ki objekt uvrščajo med zahtevne.