PID

Projekt izvedenih del

Pečatenje in spreminjanje projekta
(1) Vodilna mapa se zveže z državno vrvico ter opremi z žigom in podpisom odgovornega vodje projekta, posamezni načrti pa se zvežejo z državno vrvico ter opremijo z žigom in podpisom odgovornega projektanta.
(2) Če je projekt zaradi sprememb ali dopolnitev nepregleden lahko upravni organ zahteva, da investitor predloži čistopis projekta. Čistopis projekta lahko če želi, v katerikoli fazi predloži tudi investitor.

Posebnosti vodilne mape
(1) Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdanega gradbenega dovoljenja, se namesto vodilne mape izdela samo izjava projektanta in nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika določene v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če je pri gradnji prišlo do sprememb, ki ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene zahteve in take spremembe tudi ne vplivajo na zagotavljanje neoviranega dostopa oziroma gibanja funkcionalno oviranih oseb, se izdela vodilna mapa, ki mora vsebovati naslovno stran s ključnimi podatki o projektu in udeležencih pri graditvi, kazalo vsebine vodilne mape, kazalo vsebine projekta ter podatki o izdelovalcih projekta, katerih vsebina je določena v prilogi 1, izjavo odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika določeno v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika ter zbirno projektno poročilo.

Zbirno projektno poročilo
Zbirno projektno poročilo mora vsebovati tudi opis in utemeljitev skladnosti gradnje s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdanim gradbenim dovoljenjem. Opis morebitnih sprememb in odstopanj izvedenega objekta glede na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi navedbo listov posameznih načrtov, kjer so te spremembe vidne.

Načrti
Načrti se lahko izdelajo kot novi načrti ali pa tako, da se posamezni načrti projekta za izvedbo dopolnijo z vsemi spremembami, ki so nastale med gradnjo. Iz načrtov morajo biti jasno razvidna morebitna odstopanja izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če se spremembe vrisujejo na risbe projekta za izvedbo, se nad glavo risbe PZI doda glava PID.