Idejni projekt

Lokacijski podatki v vodilni mapi IDEJNEGA PROJEKTA morajo vsebovati:
– popis zemljiških parcel, na katerih bo potekala predvidena gradnja,
– navedbo veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve oziroma pogoje za gradnjo,
– opis obstoječega in predvidenega stanja,
– popis varovanih območji in varovalnih pasov,
– popis predvidenih priključkov na infrastrukturo z navedbo predvidenih dimenzij oziroma predvideno kapaciteto z navedbo upravljavcev gospodarske javne infrastrukture,
– grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost in odmiki od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območji in varovalnih pasov,
– grafični prikaz priključkov na infrastrukturo, če so priključki predvideni in če je njihov potek znan, sicer pa izkazana potreba po priključevanju nanjo,
– grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) in oblikovanje objekta in terena, če je to smiselno.

Zbirno projektno poročilo vsebuje predvsem opis projekta s predvidenimi materiali, instalacijami in tehnološko opremo, ki služi objektu s tehničnimi ukrepi za varstvo okolja ter opis morebitnih predhodnih geoloških in geomehanskih raziskav, seizmoloških, meteoroloških, hidroloških in klimatskih pogojev lokacije ter rekapitulacijo ocene vseh stroškov gradnje.

(1) Idejni projekt za stavbe mora vsebovati praviloma načrt arhitekture ali tiste načrte, ki so glede na namen stavbe primerni ter tiste načrte, ki jih določajo posebni predpisi.
(2) Idejni projekt za gradbene inženirske objekte mora vsebovati tiste načrte, ki so glede na namen gradbeno inženirskega objekta primerni ter tiste načrte, ki jih določajo posebni predpisi.
(3) Risbe v načrtih stavb morajo vsebovati najmanj tlorise vsake etaže in dva značilna, med seboj pravokotna prereza. Za podrobnejšo vsebino in obseg risb načrtov za gradbene inženirske objekte se uporabljajo pravila stroke tako, da se doseže enako raven, kot je predpisana za stavbe.

Posebnosti
Ne glede na določbe prejšnjih dveh členov vodilna mapa v primeru odstranitve objekta ali spremembe namembnosti ne vsebuje grafičnih prikazov temveč le tekstualni opis lokacije objekta z navedbo veljavnega prostorskega akta, opisom obstoječega in predvidenega stanja in navedbo predvidenih soglasodajalcev v območju varstvenih in varovalnih pasov ter soglasij ter popis predvidenih priključkov na infrastrukturo s predvideno kapaciteto ter mestom priključitve in navedbo načina zagotovitve minimalne komunalne oskrbe; projekt ne vsebuje načrtov.